Ano ang Istanbul Convention?

Ano ang kontrata ng istanbul
Ano ang kontrata ng istanbul

Ang Konseho ng European Convention on the Prevention and Combating Violence laban sa Women and Family Violence, o Istanbul Convention, na kilala bilang ito, ay ang international human rights Convention, na nagtatakda ng mga pangunahing pamantayan at obligasyon ng mga estado sa pagsasaalang-alang upang maiwasan at labanan ang karahasan laban sa kababaihan at karahasan sa tahanan.


Ang kumbensyon ay suportado ng Konseho ng Europa at ligal na nag-uugnay sa mga partido ng Estado. Ang apat na pangunahing mga prinsipyo ng kontrata; Ang layunin na mapigilan ang lahat ng uri ng karahasan laban sa kababaihan at karahasan sa tahanan, pagprotekta sa mga biktima ng karahasan, pag-uusig sa mga krimen, parusahan ang mga kriminal at pagpapatupad ng integrated, coordinated at epektibong kooperasyon sa larangan ng paglaban sa karahasan laban sa kababaihan. Ito ang unang nagbubuklod na internasyonal na regulasyon na tumutukoy sa karahasan laban sa kababaihan bilang isang anyo ng paglabag sa karapatang pantao at diskriminasyon. Ang mga pangako na ginawa ng mga partido sa ilalim ng kontrata ay sinusubaybayan ng independyenteng grupo ng mga eksperto na GREVIO.

Saklaw at kahalagahan

Ang draft na kasunduan ay inihanda sa pamamagitan ng pagsusuri ng maraming mga internasyonal na kasunduan sa kasunduan at rekomendasyon bago ang United Nations (UN) sa mga negosasyon sa kontrata. Sa pambungad na bahagi ng kontrata, ang mga negatibong sitwasyon na sanhi ng mga sanhi at bunga ng karahasan ay nasuri. Alinsunod dito, ang karahasan laban sa mga kababaihan ay tinukoy bilang isang pangkasaysayan na kababalaghan at nabanggit na ang karahasan ay lumitaw mula sa mga kaugnay na kapangyarihan na lumitaw sa axis ng hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian. Ang kawalan ng timbang na ito ay nagdudulot ng diskriminasyong paggamot sa mga kababaihan. Sa teksto, na naglalarawan sa kasarian bilang isang estado ng pag-uugali at kilos na tinutukoy ng lipunan, ang karahasan laban sa kababaihan ay itinuturing na paglabag sa karapatang pantao at isinasaad na ang mga sitwasyon tulad ng karahasan, sekswal na pang-aabuso, panggugulo, panggagahasa, pinilit at maagang pag-aasawa at pagpaparangal na pagpatay ay ginagawang "iba" sa lipunan. Ang kahulugan ng karahasan sa kombensiyon ay katulad ng ika-19 na rekomendasyon ng Convention sa Elimination of All Forms of Discrimination Laban sa Babae at ang kahulugan ng UN Deklarasyon sa Pag-aalis ng Lahat ng Porma ng Karahasan laban sa kababaihan. Ang rekomendasyon ng Convention sa bagay na ito ay ang pagtiyak na pagkakapantay-pantay sa kasarian ay maiiwasan ang karahasan laban sa kababaihan. Kasunod ng kahulugan na ito, inilalagay ng kontrata ang mga partido ng Estados Unidos sa isang obligasyon na maiwasan ang karahasan. Ang binasang teksto ay binibigyang diin na ang diskriminasyon ay hindi dapat gawin sa mga sitwasyon tulad ng kasarian, sekswal na oryentasyon, pagkakakilanlan, sekswal, kalusugan at kapansanan, katayuan sa pag-aasawa, imigrante at refugee. Sa kontekstong ito, isinasaalang-alang ang katotohanan na ang mga kababaihan ay nakalantad sa higit na karahasan sa pamilya kaysa sa mga kalalakihan, isinasaad na ang mga serbisyo ng suporta ay dapat maitatag para sa mga biktima ng kababaihan, dapat na gawin ang mga espesyal na hakbang at mas maraming mapagkukunan ang dapat ilipat, at itinuturo na hindi ito diskriminasyon para sa mga kalalakihan.

Bagaman maraming mga regulasyon sa internasyonal na batas na nagbabawal sa karahasan o diskriminasyon laban sa mga kababaihan, mayroon itong natatanging tampok na may saklaw ng Istanbul Convention at mekanismo ng kontrol nito. Kasama sa Convention ang pinakamalawak na kahulugan na ginawa hanggang sa petsa ng karahasan laban sa kababaihan at diskriminasyon na batay sa kasarian.

nilalaman

Ang Konseho ng Istanbul ay nagpapataw ng responsibilidad sa paggawa at pagpapatupad ng mga patakarang kabilang sa mga lagda ng estado na pumapasok sa axis ng pagkakapantay-pantay ng kasarian, na nagtatatag ng higit pang mga mapagkukunan ng pang-ekonomiya upang makamit ito, pagkolekta ng data ng istatistika sa lawak ng karahasan laban sa kababaihan, at pagbabahagi nito sa publiko, na lumilikha ng pagbabago ng mentalidad na pumipigil sa karahasan. Ang pangunahing pag-asa at kundisyon sa obligasyong ito ay upang maitaguyod ito nang walang anumang diskriminasyon. Sa kontekstong ito, ang mga partido ng Estado ay dapat magpataas ng kamalayan at makipagtulungan sa mga non-government organization at mga kaugnay na institusyon upang maiwasan ang karahasan. Bilang karagdagan, responsibilidad ng mga partido ng Estado na magbigay ng pagsasanay, pagtatatag ng mga kawani ng dalubhasa, pagpigil sa panghihimasok at mga proseso ng paggamot, ang pribadong sektor at paglahok ng media, ang karapatan ng mga biktima sa mga mekanismo ng tulong at pagsubaybay.

Kahit na ang Convention ay naglalayong maiwasan ang karahasan laban sa mga kababaihan, kasama nito ang lahat ng mga miyembro ng sambahayan, tulad ng nakasaad sa Artikulo 2. Alinsunod dito, ang Convention ay naglalayong hindi lamang sa mga kababaihan kundi upang maiwasan din ang karahasan at pang-aabuso sa bata laban sa mga bata. Ang Artikulo 26 ay natutukoy sa konteksto na ito, at ayon sa artikulo, dapat na protektahan ng mga partido ng estado ang mga karapatan ng mga bata na biktima ng karahasan at nagbibigay ng mga serbisyo sa ligal at psycho-panlipunan, at gumawa ng mga hakbang na pang-iwas at proteksyon laban sa negatibong sitwasyon. Sinasabi ng Artikulo 37 na obligasyon na magtatag ng mga ligal na batayan para sa pag-aasawa ng bata at kriminal na kasal ng sapilitang pag-aasawa.

Ang Convention, na binubuo ng 12 mga artikulo na nahahati sa 80 na mga kabanata, sa pangkalahatan ay nagtataguyod ng mga prinsipyo ng Pag-iwas, Proteksyon, Pagsubok / Pag-uusig at Pinagsamang Mga Patakaran / Mga Patakaran sa Suporta.

pagpigil

Ang Convention ay nakakakuha din ng pansin sa "kababaihan", mga biktima ng karahasan batay sa kasalukuyang sitwasyon sa kasarian, kawalan ng timbang sa kasarian at mga relasyon sa kapangyarihan, pati na rin ang proteksyon ng mga bata. Sa kombensiyon, ang salitang kababaihan ay sumasakop hindi lamang sa mga may sapat na gulang kundi pati na rin ang mga batang babae na wala pang 18 taong gulang at tinutukoy ang mga patakaran na maipapatupad nang naaayon. Ang pag-iwas sa karahasan ay ang pangunahing diin sa kontrata. Alinsunod dito, inaasahan nito na tapusin ng mga partido ang lahat ng mga uri ng pag-iisip, kultura at pampulitikang kasanayan na ginagawang mas mahina ang mga kababaihan sa istrukturang panlipunan. Sa kontekstong ito, nasa ilalim ng responsibilidad ng partido ng Estado na pigilan ang mga pattern ng pag-iisip na nabuo sa axis ng mga tungkulin ng kasarian, ang mga konsepto tulad ng kultura, karangalan, relihiyon, tradisyon o "tinaguriang karangalan" bilang isang dahilan para sa malawakang karahasan at pagkuha ng mga hakbang sa pag-iwas. Nakasaad na ang mahahalagang karapatang pantao at kalayaan ay dapat gawin bilang sanggunian sa mga hakbang na ito sa pag-iwas.

Sa kumbensyon, ang mga partido ng Estado ay obligadong magpakalat at magpatupad ng mga kampanya at programa na nagpapataas ng kamalayan ng publiko tungkol sa mga uri ng karahasan at epekto ng karahasan sa kababaihan at mga bata sa pakikipagtulungan sa iba't ibang mga organisasyon (tulad ng mga NGO at asosasyon ng kababaihan). Sa direksyon na ito, ang pagsunod sa kurikulum at syllabus na lilikha ng kamalayan sa lipunan sa lahat ng antas ng mga institusyong pang-edukasyon sa bansa, na tinitiyak ang kamalayan sa lipunan laban sa karahasan at karahasan; Nakasaad na mayroong pangangailangan upang maitaguyod ang mga espesyalista na kawani sa pag-iwas at pagtuklas ng karahasan, pagkakapantay-pantay ng mga kababaihan at kalalakihan, mga pangangailangan at karapatan ng mga biktima, pati na rin ang pag-iwas sa pangalawang nabiktima. Ang mga partido ay may pananagutan sa paggawa ng ligal na hakbang upang maiwasan at hindi ulitin ang karahasan sa tahanan at sekswal na mga krimen, at hikayatin din ang pribadong sektor, ang sektor ng impormasyon at media na magtatag at magpatupad ng mga pamantayan sa regulasyon sa sarili upang maiwasan ang karahasan at dagdagan ang paggalang sa dangal ng kababaihan.

Proteksyon at suporta

Ang seksyon ng proteksyon at suporta ng kombensyon ay binibigyang diin ang mga hakbang na dapat gawin upang hindi ulitin ang mga negatibong sitwasyon na naranasan ng mga biktima at ang pangangailangan ng mga serbisyo ng suporta pagkatapos ng mga nabiktima. Ang mga hakbang na ligal na dapat gawin para sa proteksyon at suporta ng mga biktima ng karahasan ay isinasaalang-alang sa IV. Natutukoy ito sa seksyon. Habang ang mga estado na partido upang maprotektahan ang karahasan at ang mga saksi ay dapat maprotektahan laban sa karahasan na nakabalangkas sa kombensyon, isang mabisa at mabisang kooperasyon ang dapat maitatag kasama ang mga ahensya ng gobyerno tulad ng mga yunit ng hudisyal, tagausig, ahensya ng pagpapatupad ng batas, lokal na pamahalaan (pamamahala atbp.) At mga NGO at iba pang mga kaugnay na samahan. Sa panahon ng proteksyon at suporta ng phase, ang pokus ay dapat na nasa pangunahing mga karapatang pantao at kalayaan at kaligtasan para sa mga biktima. Sa bahaging ito ng kontrata, mayroon ding artikulo sa pagsuporta sa mga kababaihan na biktima ng karahasan at naglalayong kanilang kalayaan sa ekonomiya. Dapat ipaalam sa mga partido ng estado ang mga biktima tungkol sa kanilang mga ligal na karapatan at ang mga serbisyong pang-suporta na matatanggap nila, habang ito ay dapat gawin "sa oras" at inaasahan din na maging sapat sa naiintindihan na wika. Nagbibigay din ang kontrata ng mga halimbawa ng mga serbisyo ng suporta na maaaring matanggap ng mga biktima. Sa konteksto na ito, nakasaad na ang ligal at sikolohikal na pagpapayo (suportang dalubhasa), tulong sa pang-ekonomiya, pangangalaga, pangangalaga sa kalusugan, edukasyon, pagsasanay at trabaho ay dapat ibigay sa mga biktima kung kinakailangan. Binibigyang diin ng Artikulo 23 na dapat magkaroon ng mga silungan ng kababaihan na angkop para sa mga kababaihan at mga bata mula sa mga biktima at ang mga biktima ay madaling makinabang mula sa mga serbisyong ito. Ang susunod na item ay ang payo sa hotline ng telepono, kung saan ang mga biktima ng karahasan ay maaaring makatanggap ng walang tigil na suporta.

Ang obligasyon na magbigay ng mga serbisyo ng proteksyon at suporta para sa mga biktima ng sekswal na karahasan ay dapat tuparin ng mga partido ng Estado. Inaasahan ang mga ligal na hakbang mula sa mga partido ng Estado na magsagawa ng medikal at forensic medikal na pagsusuri para sa mga biktima ng karahasan sa sekswal, upang magbigay ng suporta at serbisyo sa pagpapayo para sa trauma at maitaguyod ang mga sentro ng krisis na madaling ma-access para sa mga biktima ng panggagahasa. Gayundin, kabilang ito sa mga ligal na hakbang na hinihiling ng kontrata upang hikayatin ang paghahatid ng karahasan at potensyal na mga hinaing (potensyal na mga hinaing), na naka-frame anuman ang uri, sa mga karampatang institusyon at magbigay ng angkop na kapaligiran. Sa madaling salita, ang mga biktima ng karahasan at yaong nakakaramdam ng pagbabanta ay hinikayat na iulat ang kanilang sitwasyon sa mga awtoridad. Bilang karagdagan, kasunod ng paglikha ng mga kawani ng dalubhasa na tinukoy sa seksyong "Pag-iwas", dapat na walang hadlang sa pag-abiso sa mga nasabing pagsusuri na ang karahasan ay isinasagawa at kasunod na mga seryosong kilos ng karahasan ay maaaring isagawa sa karampatang mga nakatataas na institusyon. Ang kahalagahan ng mga pagtasa na ito tungkol sa mga hinaing na nararanasan at ang pag-iwas sa posibleng mga hinaing ay tinutukoy din sa Artikulo 28. Ang mga hakbang na ligal na dapat gawin para sa mga saksi ng karahasan at mga serbisyong sumusuporta sa ipinatutupad ay tinutukoy din sa Artikulo 26.

Mga panukalang batas

Ang mga remedyo sa ligal at mga hakbang na nauugnay sa mga prinsipyo na nakalagay sa kontrata ay nakalagay sa Seksyon V. Sa kontekstong ito, dapat na paganahin ng mga partido ng Estado ang biktima na makakuha ng lahat ng mga uri ng ligal na suporta laban sa nagsasalakay. Sa follow-up na ito, ang pangkalahatang mga prinsipyo ng internasyonal na batas ay dapat gawin bilang sanggunian. Ang mga partido ay dapat gumawa ng mga ligal na hakbang upang alisin ang nagkasala ng karahasan upang maprotektahan ang biktima o ang taong nasa panganib sa mga sitwasyong kinasasangkutan ng peligro. Bilang karagdagan, ang mga partido ay obligadong gumawa ng mga ligal na pag-aayos sa panahon ng pagsisiyasat upang matiyak na ang mga detalye ng kasaysayan ng sekswal at pag-uugali ng biktima ay hindi kasama, maliban kung may kaugnayan ito sa kaso.

Ang Convention ay nagdadala ng karapat-dapat sa kabayaran laban sa mga nagkasala para sa mga biktima ng karahasan, ang mga partido ng Estado ay dapat gumawa ng mga ligal na hakbang para sa karapatang ito. Ang sapat na kabayaran sa estado ay dapat ibigay sa biktima kung ang pinsala na dulot ng karahasan ay hindi sumasakop sa nagkasala o pampublikong estado sa kalusugan at paniguradong panlipunan (SGK atbp.) At mayroong malubhang pisikal na pinsala o sakit sa kaisipan. Sa kontekstong ito, posible rin na hilingin ng mga Partido na mabawasan ang kabayaran na pinag-uusapan tulad ng kabayaran na iginawad ng nagawa, kung nabigyan ng nararapat na pansin ang kaligtasan ng biktima. Kung ang paksa ng biktima ng karahasan ay isang bata, dapat gawin ang mga ligal na hakbang upang matukoy ang pag-iingat ng bata at karapatang bisitahin. Sa kontekstong ito, obligado ang mga partido na matiyak ang kaligtasan ng mga biktima sa panahon ng pag-iingat at pagbisita sa mga proseso. Binibigyang diin ng mga artikulong 32 at 37 ang mga ligal na hakbang para sa annulment at pagtatapos ng mga bata at maagang pag-aasawa at sapilitang pag-aasawa. Ang Artikulo 37 ay nagtatakda ng mga paglilitis sa kriminal upang pilitin ang isang bata o may sapat na gulang sa pag-aasawa. Habang pinipilit at hinihikayat ang isang babae na magpatuli ay kabilang sa mga halimbawa ng karahasan na nakabalangkas sa kontrata; Ang pagpilit sa isang babae na magpalaglag nang hindi inilalantad ang kanyang naunang kaalaman na pahintulot at pagtatapos ng kanyang likas na kapasidad ng reproduktibo sa mga prosesong ito ay tinukoy din bilang mga aksyon na nangangailangan ng mga ligal na hakbang sa batas sa kontrata. Ang mga partido ng estado ay obligadong gumawa ng mga hakbang laban sa mga sitwasyong ito.

Mga Panukala laban sa sekswal na karahasan

Ang pamamaril, iba't ibang uri nito at ang responsibilidad ng mga partido ng Estado para sa kriminal na pagtugon ng sikolohikal na karahasan, pisikal na karahasan at panggagahasa ay kasama sa Mga Artikulo 33 hanggang 36 at Artikulo 40 at 41 ng Convention. Alinsunod dito, ang mga partido ay dapat gumawa ng mga ligal na hakbang laban sa mga pamimilit at pagbabanta na makagambala sa kalagayan ng kaisipan ng mga indibidwal. Ang mga partido ng estado ay dapat gumawa ng mga ligal na hakbang laban sa anumang uri ng panggugulo na nagiging sanhi ng mga indibidwal na huwag makaligtas. Ito ay nasa ilalim ng mga obligasyon ng mga partido na gumawa ng mga epektibong ligal na hakbang upang parusahan ang mga nagkasala laban sa lahat ng anyo ng karahasan sa sekswal, kabilang ang panggagahasa. Sa Artikulo 36 na tinutukoy ang obligasyong ito, "upang magsagawa ng sekswal na vaginal, anal o oral penetration sa ibang tao, nang walang pahintulot, gumagamit ng anumang bahagi ng katawan o katawan" at "nakikisali sa iba pang mga gawa ng sekswal na kalikasan sa isang tao nang walang pahintulot" Ang pagpilit, paghihikayat, at pagtalo sa isang tao na may ikatlong partido na walang pahintulot ng isang sekswal na kilos ay mga kilos na dapat parusahan.

Nilabag ang dignidad ng indibidwal at isinasagawa para sa layuning ito; ang mga sitwasyon at kapaligiran na nakapanghinawa, nagalit, nang-insulto, nakakahiya o nakakasakit, at pandiwang o di-pasalita o pisikal na pag-uugali ng isang sekswal na kalikasan ay isinasaalang-alang din bilang mga negatibong sitwasyon kung saan ang mga partido ay kinakailangang gumawa ng ligal na aksyon at gumawa ng ligal na aksyon.

Mga patakarang Holistic

Dinadala ng Istanbul Convention ang obligasyon ng mga ligal na hakbang mula sa mga partido ng Estado sa anumang anyo ng karahasan na tinutukoy at binabalangkas nito. Para sa isang pangmatagalan at epektibong solusyon sa karahasan, ibinahagi ang isang mas komprehensibo at coordinated na patakaran ng gobyerno. Ang mga "hakbang" na dapat gawin sa puntong ito ay dapat na bahagi ng komprehensibo at coordinated na mga patakaran. Ang emphasis ay inilalagay sa paglalaan ng pinansiyal at mapagkukunan ng tao, at sa mabisang kooperasyon sa mga non-government organization na lumalaban sa karahasan laban sa kababaihan. Ang mga partido ay dapat magtatag o magtatag ng isang "ahensya" na may pananagutan sa koordinasyon / pagpapatupad / pagsubaybay at pagsusuri ng mga patakaran at hakbang na maiiwasan at labanan ang karahasan na tinutukoy ng kontrata.

Mga Sanksyon at hakbang

Karaniwan, nakasaad sa bawat pangunahing pamagat at artikulo na dapat silang magsagawa ng pang-iwas / proteksiyon na ligal na hakbang mula sa mga partido ng Estado laban sa karahasan na itinakda sa kontrata. Ang mga hakbang na ito ay dapat maging epektibo, proporsyonal at hindi masunurin sa mga natukoy na krimen. Gayundin, ang pagsubaybay at pagkontrol ng mga nahatulang nagkasala ay ipinapakita bilang isang halimbawa sa saklaw ng iba pang mga hakbang na maaaring gawin ng mga partido ng Estado. Mayroon ding isang panukala upang makakuha ng mga karapatan sa pag-iingat kung ang bata ay biktima at ang kaligtasan ng bata ay hindi nasiguro.

Mayroon ding mga sanggunian sa proporsyon at bigat ng mga ligal na hakbang upang gawin sa kontrata. Alinsunod dito, kung ang krimen ay nagawa laban sa asawa, dating asawa o taong naninirahan, ng isa sa mga miyembro ng pamilya, ng taong nabubuhay kasama ang biktima o ng isang taong umaabuso sa kanyang awtoridad, ang bigat ng kriminal ay dapat dagdagan ng mga sumusunod na kadahilanan: ang krimen ay ginawa laban sa mga indibidwal na naging sensitibo, ang krimen ay nagawa laban o sa pagkakaroon ng bata, ang krimen ay inayos sa dalawa o higit pang mga naganap na organisado, "kung ang krimen ay napailalim sa labis na karahasan bago o sa panahon ng krimen". kung ang pagkakasala ay nakapagdulot ng mabigat na pisikal at sikolohikal na pinsala sa biktima, kung ang nagkasala ay napatunayang nagkasala dahil sa magkatulad na pagkakasala.

Pag-sign at papasok na

Ang kasunduan ay tinanggap sa ika-121 pulong ng Komite ng mga Ministro ng Konseho ng Europa sa Istanbul. [20] Dahil ito ay binuksan para sa lagda sa Istanbul noong 11 Mayo 2011, kilala ito bilang "Istanbul Convention" at ito ay napalakas noong 1 Agosto 2014. Pinirmahan ng Turkey ang unang kontrata noong ika-11 ng Mayo 2011 at siya ang unang bansa na nag-apruba sa parlyamento noong 24 Nobyembre 2011. Ang sertipiko ng pag-apruba ay ipinapasa sa Kalihim ng Pangkalahatang Konseho ng Europa noong Marso 14, 2012. Noong Hulyo 2020, nilagdaan ito ng 45 mga bansa at European Union at naaprubahan sa 34 sa mga bansang nagpirma.

ang Partidong Lagda pagsang-ayon Halika sa lakas
Albania 19 / 12 / 2011 04 / 02 / 2013 01 / 08 / 2014
andorra 22 / 02 / 2013 22 / 04 / 2014 01 / 08 / 2014
Armenya 18 / 01 / 2018
Awstrya 11 / 05 / 2011 14 / 11 / 2013 01 / 08 / 2014
Belgium 11 / 09 / 2012 14 / 03 / 2016 01 / 07 / 2016
Bosnia and Herzegovina 08 / 03 / 2013 07 / 11 / 2013 01 / 08 / 2014
Bulgarya 21 / 04 / 2016
Kroatya 22 / 01 / 2013 12 / 06 / 2018 01 / 10 / 2018
Sayprus 16 / 06 / 2015 10 / 11 / 2017 01 / 03 / 2018
Czech Republic 02 / 05 / 2016
Danimarka 11 / 10 / 2013 23 / 04 / 2014 01 / 08 / 2014
Estonya 02 / 12 / 2014 26 / 10 / 2017 01 / 02 / 2018
European Union 13 / 06 / 2017
Pinlandiya 11 / 05 / 2011 17 / 04 / 2015 01 / 08 / 2015
Pransiya 11 / 05 / 2011 04 / 07 / 2014 01 / 11 / 2014
Georgia 19 / 06 / 2014 19 / 05 / 2017 01 / 09 / 2017
Almanya 11 / 05 / 2011 12 / 10 / 2017 01 / 02 / 2018
Gresya 11 / 05 / 2011 18 / 06 / 2018 01 / 10 / 2018
Macaristan 14 / 03 / 2014
Iceland 11 / 05 / 2011 26 / 04 / 2018 01 / 08 / 2018
Ireland 05 / 11 / 2015 08 / 03 / 2019 01 / 07 / 2019
Italya 27 / 09 / 2012 10 / 09 / 2013 01 / 08 / 2014
Letonya 18 / 05 / 2016
Liechtenstein 10 / 11 / 2016
Lithuanian 07 / 06 / 2013
Luksemburgo 11 / 05 / 2011 07 / 08 / 2018 01 / 12 / 2018
Malta 21 / 05 / 2012 29 / 07 / 2014 01 / 11 / 2014
Moldova 06 / 02 / 2017
Monaco 20 / 09 / 2012 07 / 10 / 2014 01 / 02 / 2015
Montenegro 11 / 05 / 2011 22 / 04 / 2013 01 / 08 / 2014
Olanda 14 / 11 / 2012 18 / 11 / 2015 01 / 03 / 2016
Hilagang Macedonia 08 / 07 / 2011 23 / 03 / 2018 01 / 07 / 2018
Norwega 07 / 07 / 2011 05 / 07 / 2017 01 / 11 / 2017
Poland 18 / 12 / 2012 27 / 04 / 2015 01 / 08 / 2015
Portugal 11 / 05 / 2011 05 / 02 / 2013 01 / 08 / 2014
Rumanya 27 / 06 / 2014 23 / 05 / 2016 01 / 09 / 2016
San Marino 30 / 04 / 2014 28 / 01 / 2016 01 / 05 / 2016
Serbia 04 / 04 / 2012 21 / 11 / 2013 01 / 08 / 2014
Slovakia 11 / 05 / 2011
Slovenia 08 / 09 / 2011 05 / 02 / 2015 01 / 06 / 2015
Espanya 11 / 05 / 2011 10 / 04 / 2014 01 / 08 / 2014
Suweko 11 / 05 / 2011 01 / 07 / 2014 01 / 11 / 2014
Swiss 11 / 09 / 2013 14 / 12 / 2017 01 / 04 / 2018
pabo 11 / 05 / 2011 14 / 03 / 2012 01 / 08 / 2014
Ukrayna 07 / 11 / 2011
United Kingdom 08 / 06 / 2012

Komite ng pagsubaybay

Ang mga pangako na ginawa ng mga partido ng estado sa loob ng saklaw ng kontrata ay sinusubaybayan at pinangangasiwaan ng independyenteng grupo ng mga eksperto na "Action Group Laban sa Karahasan Laban sa Babae at Domestic Violence" na kilala bilang GREVIO. Ang utos ng GREVIO ay natutukoy ng Artikulo 66 ng Convention. Ang unang pagpupulong ay ginanap sa Strasbourg noong 21 - 23 Setyembre 2015. Ang komite ay may pagitan ng mga miyembro ng 10-15, depende sa bilang ng mga partido ng Estado, at ang balanse ng kasarian at heograpiya ay hinahangad sa pagitan ng mga miyembro. Ang mga eksperto sa komite ay mga kasapi na may dalubhasang interdisiplinary tungkol sa karapatang pantao at pagkakapantay-pantay ng kasarian. Ang nangungunang 10 miyembro ng GREVIO ay nahalal para sa isang limang taong termino noong Mayo 4, 2015. Si Feride Acar ay pinuno ng komite sa pagitan ng 2015-2019 para sa dalawang termino. Noong Mayo 24, 2018, ang bilang ng mga miyembro ng komite ay nadagdagan sa labinlimang. Sinimulan ng komite ang unang pagsusuri sa bansa noong Marso 2016. Ang Komite ngayon Albania, Austria, Finland, Malta, Poland, Pransya, naglathala ng mga ulat tungkol sa sitwasyon sa maraming bansa tulad ng Turkey at Italya ay magagamit. Ang kasalukuyang chairman ng komite ay si Marceline Naudi at ang term ng opisina ng komite sa panahong ito ay 2 taon.

mga talakayan

Inakusahan ng mga tagasuporta ng kombensyon ang mga kalaban na manipulahin ang mga artikulo sa Convention sa pamamagitan ng pagliligaw sa publiko sa pamamagitan ng pagliligaw sa kanila. Sa isang press release na inilathala noong Nobyembre 2018, sinabi ng Konseho ng Europa na sa kabila ng "malinaw na nakasaad na layunin ng kombensiyon", ang matinding konserbatibo at relihiyosong mga grupo ay nagpahayag ng magulong mga salaysay. Sa kontekstong ito, nakasaad na ang kontrata ay inilaan lamang upang maiwasan ang karahasan laban sa kababaihan at karahasan sa tahanan, ay hindi nagpapataw ng isang tiyak na buhay at pagtanggap at hindi makagambala sa mga istilo ng buhay na pribado. Nabanggit din na ang Convention ay hindi tungkol sa pagtatapos ng mga pagkakaiba sa sekswal sa pagitan ng kalalakihan at kababaihan, hindi nito ipinapahiwatig ang "pagkakatulad" ng mga kalalakihan at kababaihan sa teksto, at walang kahulugan ng pamilya sa kontrata at walang insentibo. Laban sa mga pangulong pagbaluktot, naglathala rin ang Konseho ng isang booklet at sagot na buklet tungkol sa kontrata.

Ang mga estado na pumirma sa kontrata ngunit hindi nagpapatupad ay kinabibilangan ng Armenia, Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Moldova, Slovakia, Ukraine at United Kingdom. Tumanggi ang Slovakia na aprubahan ang kontrata noong Pebrero 26, 2020, at Hungary noong Mayo 5, 2020. Noong Hulyo 2020, sinimulan ng Poland ang ligal na proseso upang lumayo mula sa Convention. Libu-libong mga nagpoprotesta ang nagpo-protesta na ang pasya ay magbabagabag sa mga karapatan ng kababaihan. Tumanggap din ang Poland ng isang tugon mula sa Konseho ng Europa at sa mga parliamentarians nito.

pabo

Ang unang signatoryo ng Turkey Istanbul Convention ng Turkey Grand National Assembly noong ika-24 ng Nobyembre 2011 at tinanggap ng gobyerno ang 247 ng 246 representante ng mga representante, isang representante kasama ang pagpapalabas ng pag-iendorso ng "pag-endorso", sinabi sa isang pahayag ng Ministri ng sumasailalim sa unang bansang olmuştur.dışiş mula sa parlyamento, ang European Nilagdaan ng Panguluhan ng Konseho ang kontrata habang nasa Turkey ito, "sinabi ng unang internasyonal na dokumento laban sa mga kababaihan sa larangan ng karahasan na ginampanan ng bansa ang nangungunang papel sa proseso ng negosasyon sa pamamagitan ng aming kontrata." ibinigay ang pahayag. Ang panukalang batas, na ipinadala sa Parliament ng Ministro ng Recep Tayyip Erdogan sa katwiran ng Turkey para sa paghahanda at pagtatapos ng kontrata na "nangungunang papel" ay itinuro upang i-play. Ang mga obligasyon ng Convention ay nakalista din sa mga batayan na "itinuturing na ang isang partido sa kontrata ay hindi magdagdag ng karagdagang pasanin sa ating bansa at magiging positibo sa pagbuo ng internasyonal na prestihiyo ng ating bansa". Sinabi ng 1 Orange ng isang editoryal ni Erdogan sa okasyon ng magazine ng International Women’s Day, ang kontrata ng Turkey na "nang walang reservation" na pirma ay inilagay niya ito, sa maraming mga bansa, "krisis sa ekonomiya," sinabi ng Dahil sa mga batas sa pag-uugnayan na tinanggal ng 2015 na may bilang na Proteksyon ng Batas sa Turkey. Ang Ministro ng Pamilyang Pampamilya at Panlipunan, si Fatma handahin, sa kabilang banda, ay nagsabi na "ito ay isang mahalagang kalooban, at lahat ng tungkulin nating gawin kung ano ang kinakailangan" tungkol sa pagiging isang partido sa Convention. Sinabi niya na ang plano ng aksyon ay inihanda gamit ang expression na "sa ilaw ng kontrata" sa National Action Plan on Combating Violence Laban sa Babae (6284-2012) upang masakop ang mga bagong pag-unlad at pangangailangan ng Ministri sa pagitan ng 2015-2012.

Inilabas ng 3 ang unang ulat sa GREVIO sa Turkey noong Hulyo 2017. Habang nagpapahayag ng kasiyahan para sa mga positibong hakbang na ginawa sa ulat, ang mga kakulangan sa ligal na regulasyon, mga patakaran at hakbang ay binigyang diin upang wakasan ang karahasan laban sa kababaihan at ang mga panukala ay ginawa para sa mas mabisang pagpapatupad ng kontrata. Ang kawalan ng data ng hudikatura sa pag-uusig at parusa ng mga naganap, at ang mga alalahanin na ang mga pagpapasya sa sexist laban sa kababaihan at mga akusasyon ng mga biktima ay humantong sa isang pagbawas sa mga paglilitis ay ipinahayag. Sa ulat, binigyang diin na ang mga hakbang na ginawa upang maprotektahan ang kababaihan laban sa karahasan ay umusad, at ang estado ng kawalan ng lakas ay nagpatuloy at isinasaad na ang mas masigasig na pagsisikap ay kinakailangan sa paglaban sa karahasan laban sa kababaihan, sa pagpigil, pagprotekta, pag-uusig at pagtatatag ng holistic na mga patakaran. Sa ulat, itinuro na ang mga biktima ay natatakot na iulat ang kanilang mga hinaing sa mga karampatang awtoridad, natatakot sila sa stigma at pag-uulit ng karahasan, walang makabuluhang pag-unlad sa paghikayat ng puna at epektibong pakikibaka. Itinuturo na ang kakulangan ng kalayaan sa ekonomiya ng mga biktima, ang kakulangan ng karunungang bumasa't sumulat sa ligal na teksto, ang kawalan ng tiwala ng mga awtoridad ng judicial at prosekusyon sa mababang rate ng pag-uulat sa mga kaso ng karahasan. Sa partikular, itinutukoy na ang mga kaso ng panggagahasa at sekswal na karahasan ay "halos hindi kailanman iniulat ng mga biktima".

Sa Turkey, tungkol sa pagpatay at babaeng nabiktima na naranasan ng mga kababaihan sa karahasan tulad ng tinukoy sa ilalim ng kontrata nang direkta sa pagkamit ng data ng istatistika, mayroong ilang mga kilalang problema at totoong data. Ang mga datos sa isyung ito ay ibinibigay pangunahin mula sa mga anino ng mga ulat ng mga asosasyon, mga non-government organization at ilang mga organo ng media na nakikipaglaban sa karahasan laban sa kababaihan. Sinuri din ng GREVIO ang mga ulat ng anino na inihanda sa mga bansa. Ang Turkey Feride Acar, isa sa mga may-akda ng Convention GREVIO pagkatapos ng dalawang termino bilang pangulo, ay iminungkahi sa miyembro ng komite ng Turkey Askin Asan Asan at nasangkot sa pagiging kasapi ng komite. Nanawagan din ang mga asosasyon ng kababaihan na si Acar na iminungkahi bilang isang miyembro bago ang nominasyon na ito at umepekto sa kandidatura ni Asan.

Noong Pebrero 2020 sa Turkey, susuriin ni Punong Ministro Recep Tayyip Erdogan, na pinalaki ng Convention. Sa parehong panahon at sa kasunod na proseso, habang gumagawa ng mga pahayagan at propaganda sa ilang mga konserbatibong media o mga pamayanan ng relihiyon na ang Kontrata ay "nakakagambala sa istruktura ng pamilyang Turko", "inihahanda ang ligal na batayan para sa homosekswalidad", ipinahayag na ang mga kababaihan ng partido ng kababaihan ng AK Party ay laban sa hakbang mula sa kontrata at "maling pang-unawa tungkol sa kontrata ay nilikha sa publiko. "Ang ulat na nagsasaad na ipinahayag nila sa Pangulo ay makikita sa pindutin. Sinabi ni Pangulong Recep Tayyip Erdoğan noong Hulyo 2020, "Kung nais ng mga tao, alisin ito. Kung ang kahilingan ng mga tao ay aangat, ang isang desisyon ay dapat gawin nang naaayon. Kahit anong sabihin ng mga tao "aniya. Sa sandaling sinabi ni Numan Kurtmış, "Kung ang kontrata na ito ay nilagdaan sa pamamagitan ng pagtupad ng pamamaraan nito, ang pamamaraan ay sinusunod sa parehong paraan, at ang kontrata ay lumabas", nagsimula ang Convention na malawak na kasama sa publiko at pampulitikang agenda. Ang saklaw na metropolises Research 2018 ng pangkalahatang halalan ng Turkey sa mga pampulitika na pang-apruba sa pamamagitan ng kanyang pampublikong pagsang-ayon ng opinyon na mag-alis mula sa kasunduan ng mga tao 64% ng pananaliksik, ang AK Party, 49.7% ng mga nag-apruba sa pag-alis mula sa mga botante ng kontrata at inihayag na ipinahayag niya sa ideya ng pagputol ng 24,6'lık%. Ang maraming data ay ibinahagi sa ibang mga botante ng partido na hindi aprubahan. pagdaragdag ng pagpatay sa mga kababaihan sa Turkey sa panahon na ang mga talakayang ito, sina Emine Clouds at Spring Gideon ay pumatay ng marami matapos ang kaso na may epekto sa lipunan na "Istanbul Convention ay Alive" na kampanya ay ginanap at inayos ang mga protesta sa masa.usap-usapan

Maging una sa komento

Yorumlar